لجبازی بهاره رهنما در برنامه زنده با همسرش توجه همه را به خود جلب کرد.