هدیه عاشقانه همسر آزاده نامداری بر سر آرامگاه ابدی اش.

آزاده نامداری که بعد از گذشت یک روز با نگرانی های شدید خانواده اش بی جان در خانه پیدا شد.آزاده نامداری با مرگ ناگهانی خود بزرگترین شوک را به نوروز 1400 وارد کرد.همسر آزاده نامداری در مصاحبه ای از بی طاقتی های خودش می گفت اینکه چگونه گندم را بدون آزاده نامداری بزرگ کند.

رز سفید بر سر مزار آزاده نامداری

دای آزاده نامداری نوشت:

در زنده بودنت هر سه شنبه از همسرت رز سفید دریافت می کردید و حالا آزاده عزیزم اولین گل رز سفید در اولین هفته دیار باقی برای تو به رسم وفا.روحش شاد

آزاده نامداری

ارسال نظر