فیلم لحظه به لحظه دستگیری تا تولید مواد مخدر در آپارتمانی لوکس توسط این مرد.

یک ایرانی که در محله اسنیورت استانبول با اجاره یک واحد لوکس، مواد اولیه مواد مخدر را از راه های غیر قانونی وارد این کشور کرده و آپارتمان را تبدیل به تولید مواد مخدر کرده بود دستگیر شد.از خانه ی این شخصفتجهیزات و مواد اولیه جهت تولید چند نوع مواد مخدر، کشف و توقیف ششد.

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر