خانم نماینده با ادبیاتی زشت در مورد معلولان صحبت کرد

این خانم نماینده که از قرار معلوم نماینده قزوین هست .گفت:نظر ما در کمیسیون جوانی جمعیت این نیست که به منگول ها اضافه کنیم.تا به جمعیت کشور اضافه شود.

منظور ایشون از منگول مبتلایان به سندرم داون هست.

این خانم نماینده خبر ندارن که سالهاست برای عقب افتادگان ذهنی از واژه منگول استفاده نمیشه که به این عزیزان "مبتلایان به سندروم داون " می گویند.

 

ای کاش نماینده ها قبل از صحبت مطالعه می کردندسندروم داون

ارسال نظر