داستان دوست دختر فیروز مربی فوتبال!

فیروز کریمی یکی از فنی ترین مربیان فوتبال است.در دو دهه اخیر فیروز کریمی تنها مربی بوده که تیم خود را از لحاظ فنی دچار تغییر و تحول کرده است.فیروز کریمی تنها مربی ای بود که 50 درصد کاراش شبیه به اروپایی ها بوده است.

فیروز کریمی در برنامه دورهمی خاطرهخنده داری از دوست دختر خود تعریف کرد که با هم میبینیم:

ارسال نظر