پیرمرد افغانستانی که بجای غذا سنگ می خورد.

ارسال نظر