فرمانده سپاه مرتبط با توانمند ساختن مردم پیامی را به رهبر جمهوری اسلامی داد.

حسین سلامی، فرمانده سپاه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی:

آقا جان: آنقدر می‌سازیم، تولید می‌کنیم، به یاری مردم می‌شتابیم، با فساد مقابله می‌کنیم، فناوران جوان را بسیج می‌کنیم، گروه‌های بی شمار بسیجی را در میدان عزت مردم گسیل می‌داریم، خانواده ها را یاری می‌کنیم تا توانمند شوند و قدرت می‌سازیم تا دشمن ناتوان شود و دیگر یارای تعقیب سیاست‌هایش را نداشته باشد. ما فضای مجازی را از ولنگاری رها خواهیم ساخت

علی خامنه ای

320px-سید_علی_خامنه_ای

ارسال نظر