رهبر انقلاب آخرین شروط را برای برجام گذاشت!

مقام معظم رهبری فرمودند : آن طرفی که حق دارد برای ادامه ی کار برجام شرط معین کند ایران است....

و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ کس هم از آن عدول نخواهد کرد و آن این است که اگر می خواهند ایران به تعهدات برجامی برگردد، باید آمریکا تحریم ها را کلا لغو بکند ، آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم ، نه بایستی در عمل تحریم ها را لغو کنند و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده ، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم ، این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورداتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست برنخواهیم گشت.

منبع:خبرگزاری رکنا

ارسال نظر