دختر معلولی که در بهزیستی زندگی میکرد در روز مرخصی از سوی خانواده خود مورد تجاوز قرار گرفت.