بیمارستان امام علی(ع) سرابله آتش گرفت.

 حادثه آتش سوزی بیمارستان امام علی (ع) سرابله توسط تیم مدیریت خطر بیمارستان در اسرع وقت مهار و از هر گونه بحران احتمالی پیشگیری شد.

با توجه به سهل انگاری انجام شده توسط بیمار بستری در استفاده از وسایل غیر مجاز و ایجاد آتش سوزی در ماسک متصل به اکسیژن سانترال، در اسرع وقت تیم مدیریت خطر بیمارستان جهت جلوگیری از هر گونه انفجار و خسارت وسیع در محل حاضر و از هر گونه بحران احتمالی جلوگیری شد.

خوشبختانه این حادثه آتش‌سوزی هیچگونه آسیب و یا خسارت جانی در پی نداشته است. حادثه آتش سوزی بیمارستان امام علی (ع) سرابله توسط تیم مدیریت خطر بیمارستان در اسرع وقت مهار و از هر گونه بحران احتمالی پیشگیری شد.

 

ارسال نظر