قطعی برق در سردخانه ها فاجعه ای بزرگ به بار آورد.

 انتقال متوفیان بوشهر از سردخانه به آرامستان با بحران جدی روبرو شده است.در کلیپی که روز گذشته منتضر شده شد دیده می شود که راننده خودروی حمل متوفیان می گوید :

    «گرمای زیاد سردخانه محل نگهداری اموات که دمای آن در حدود 45 درجه است، سبب تورم جسد شده است.به همین دلیل میت در ماشین جای نمی گیرد.در سردخانه خون راه افتاده و بوی بسیار نامطبوعی به مشام می رسد.»

عده ای از کاربران فضای مجازی علت این حادثه را قطعی برق روزهای اخیر عنوان کرده اند که سبب خاموش شدن یخچال های سردخانه شده است.

 

ارسال نظر