پدربزرگ ادعا کرد از دست دادن همسرش به او فشار جنسی آورد و مجبور شد هر شب به نوه اش تجاوز کند.

پدربزرگ پاکستانی پدر نوه 15 ساله اش شد. هاشم 70 ساله نوه اش را زمانی که در خانه خوابیده بود مورد تجاوز قرار داد و او را وادار کرد تا در مقابل این جنایت سیاه سکوت کند.

پس از این که آمنه چندین بار قربانی هوس های کثیف هاشم شد بعد از گذشت چند ماه باردار شد و این بارداری جنجالی اش موجب شد تا خانواده اش هویت پدر جنین را متوجه شوند و با تماس با اداره پلیس درخواست بازداشت و محاکمه پدربزرگ متجاوز را بکنند.

هاشم در بازجویی های اولیه اش مدعی شد که چون چندین سال همسر نداشته اقدام به این کار شیطانی کرده است و حالا که فهمیده قرار است فرزند دیگری به خانواده اش اضافه شود، بسیار خوشحال است. در حال حاضر هاشم باقراروثیقه سنگین در بازداشت است تاجلسه دادگاهی اش برگزار شود.

 

 

 

ارسال نظر