آزار وحشیانه این معلم با دانش آموزش بسیار خبر ساز شد.