پلیس پرونده جنایی کشف پای زن جوان در کهریزک را پیگیری کرد.