سگ های ولگرد مناطق اطراف شاهین شهر هنرمند جوان را کشتند.