برخورد فروشندگان یک فروشگاه با یک مرد بخاطر ماسک نزدن عاقبت بدی برای آن ها رقم زد.

یک فروشگاه در روسیه، مشتری خود را به دلیل نزدن ماسک، جریمه و از دادن سرویس به او خودداری کرد. این برخورد از سوی فروشندگان باعث عصبانیت فرد شد و به دنبال آن، او با حالتی غضبناک و با تبری به دست به فروشگاه حمله کرد. چیزی که در فیلم‌های منتشر شده دیده می‌شود، فرد با نهایت خشم، به تمام کالاهای داخل فروشگاه آسیب زده و ایجاد رعب در دل مردم می‌کند.

 

ارسال نظر