دیده شدن این موجود ترسناک در اهواز، ساکنین این شهر را ترساند.