چند روز قبل مردی جوان به یک مغازه فرش‌فروشی در تهران رفت تا با صاحب اصلی مغازه صحبت کند.