عیدی رئیس بانک مرکزی به مردمی که کمرشان زیر بار زندگی خم شده است.

همتی رئیس بانک مرکزی با اشاره به این که میدانم نتوانستیم برای طبقات پایین جامعه کاری کنیم، اما تلاشمان را میکنیم افزود:

عیدی من به مردم ایران این است که قول میدهم تا پایان مسئولیتم تمام تلاشم در راستای ایجاد رفاه برای مردم باشد.

ارسال نظر