این مکان های نام برده از ترسناک ترین مکان های ایران هستند که تعداد کمی جرات رفتن به این مکان هارا دارند!