شخصی به نام بهروز وثوقی فر در انتخابات 1400 شرکت کرد.