پدربزرگ ادعا کرد از دست دادن همسرش به او فشار جنسی آورد و مجبور شد هر شب به نوه اش تجاوز کند.