هر کدام از این دختر ها پرده بکارت خود را به مبالغ گزافی به مزایده گذاشتند .