عکسی باورنکردنی از چهره شکسته رعنا آزادی ور و مهدی پاکدل.