این مادر سنگ دل کودک خود را در خیابان رها کرد.

مادر سنگدل کودک یک ساله اش را به خاطر تشکیل زندگی جدید بدون بچه در پارکینگ یک مجتمع تجاری رها کرد.

این مادر دل سنگ برای عشق و حال،کودک یک ساله اش را رها کرد!

پلیس  که با کشف کودک یک ساله نیمه جان در پارکینگ مجتمع تجاری تحقیقات خود را برای یافتن ردی از مادر وی آغاز کرده بود پی برد که مادر 34 ساله برای این که زندگی جدیدی را آغاز کند و بچه ای نداشته باشد تصمیم گرفت که کودکش را رها کند تا مسئولیتی دیگر در زندگی نداشته باشد.

با اعترافات این مادر سنگدل فرزند یک ساله او برای مراقبت به پدربزرگ و مادربزرگش سپرده شد و رسیدگی به پرونده این مادر نیز به جریان افتاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر