طبق اعلام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها، یارانه ماه رمضان که مطابق یارانه معیشتی است