در این ایستگاه صلواتی عرق سگی پخش می کردند.

ارسال نظر